Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO ORGANIZOWANEGO NA INSTAGRAMIE
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym na Instagramie.
1.2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest Dermaglin Hanna Iwona Kordiasz, którego właścicielem jest Hanna Iwona Kordiasz z siedzibą w Mańkowo 36D, 09-411 Biała,, REGON 610214045, NIP 774 16 28 907.
1.3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://www.instagram.com/dermaglin (dalej „Strona”).
1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie w datach ściśle określonych w poście konkursowym na Instagramie.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat trzynaście (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
1.6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
1.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest:
2.1.1. Przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem na warunkach ściśle określonych, opisanych w poście konkursowym na Instagramie.
2.1.2. Zaobserwowanie profilu @dermaglin na Instagramie, oznaczenie trzech różnych profili oraz udostępnienie konkursu na Instagram Stories i/lub w poście.
2.1.3. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.
2.2. Zgłoszenie konkursowe nie może być edytowane, zmieniane podczas trwania konkursu, jedynie w wyjątkowym przypadku po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem konkursu.
2.3. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:
2.3.1. Musi być sporządzone w języku polskim, dotyczy to zgłoszeń tekstowych.
2.3.2. Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem,
2.3.3. Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów;
2.3.4. Nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w pkt 7.5. niniejszego Regulaminu.
3. NAGRODY:
3.1. Nagrody w konkursach realizowanych na Instagramie określone są w poście konkursowym.
3.2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.
4.2. Komisja przyzna Nagrody opisane w pkt. 3.1. i 3.2. Uczestnikom, których Zgłoszenie Konkursowe spełni wymogi określone w niniejszym Regulaminie i która zostanie uznana za najlepszą pod względem pomysłowości, kreatywności i oryginalności.
4.3. W każdym przypadku w ramach Konkursu liczba nagród oraz ich wartość jest ściśle określona w poście konkursowym na Facebooku/Instagramie. Uczestnicy, którym zostanie przyznania Nagroda zostaną wymienieni w komentarzu pod postem konkursowym oraz na Instagram Stories, po zakończeniu konkursu.
4.4. Uczestnicy, którzy nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem”.
4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję maksymalnie do 7 dni od daty zakończenia konkursu.
4.6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Instagramie. Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, nr telefonu). Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania dodatkowych danych, określonych w pkt. 4.9 Regulaminu będących warunkiem koniecznym wydania nagrody.
4.7. Nagroda będzie dostarczana pocztą lub kurierem na koszt Organizatora, na adres Laureata podany zgodnie z pkt 4.6. Wysłanie Nagrody nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o których mowa w pkt. 4.6.
4.8. Zobowiązanie wskazane w pkt. 4.7. obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.9. Ze względu na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z wygraną Laureata w Konkursie zachodzi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od wygranych, Laureat zobowiązany będzie do przekazania danych niezbędnych do zrealizowania obowiązków Organizatora określonych przepisami prawa, w szczególności podania numeru PESEL, numeru NIP i wskazania urzędu skarbowego właściwego dla Laureata (nazwa oraz dokładny adres). Jeżeli w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej, w sposób o którym mowa w pkt 4.6. powyżej, Organizator nie otrzyma na adres wskazany przez pracownika Organizatora wskazanych w formularzu danych Uczestnika, Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.
4.10. Płatnikiem podatku, o którym mowa w pkt. 4.9. powyżej jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Laureata. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego, o którym mowa w pkt. 3.2. niniejszego Regulaminu, na co Laureat wyraża zgodę.
4.11. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody, na skutek podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również w przypadku trzykrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody, Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.
4.12. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody, a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata Konkursu.
5. WYKORZYSTANIE ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO:
5.1. Poprzez przesłanie pracy konkursowej wraz z Zgłoszeniem Konkursowym, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a) jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej i w związku z tym posiada do niej wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.
b) praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorami w związku z korzystaniem z Organizatora z pracy konkursowej.
c) zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
5.5. Nadesłanie Pracy konkursowej, w której utrwalono wizerunek osób trzecich jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, bądź jego przedstawiciela ustawowego, iż posiada on zgodę tych osób do wykorzystania tego wizerunku, jego publicznej prezentacji oraz udzielenia Organizatorowi zgody na korzystanie z wizerunku na zasadach określonych w Regulaminie.
5.6. Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa do Zgłoszenia Konkursowego na osoby trzecie bez zgody Laureata.
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:
6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
6.2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wydania i rozliczenia nagród.
6.3. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi udział w Konkursie, wydanie oraz realizację nagród.
6.4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
6.5. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres mailowy dermaglin@dermaglin.pl
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
7.1. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, o których mowa w ppkt 2.1.2. Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub przy rozstrzyganiu Konkursu lub przyznawaniu Nagród.
7.2. Postanowienie, objęte pkt. 7.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu uzyskanie uczestnictwa w Konkursie i/lub zwycięstwa w Konkursie w sposób nieuczciwy i niezgody z zasadami „fair play”.
7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
7.5. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
7.6. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja: KONKURS (NAZWA KONKURSU OKREŚLONEGO NA INSTAGRAMIE)”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.
7.7. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7.8. „Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook ani Instagram, ani z nim związany. Portale Facebook i Instagram są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.”

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl